Diogelu Data

Pa wybodaeth fydd yn cael ei chasglu a pham?

Comisiynwyd Pearson UK a’u partneriaid ym Mhrifysgol Rhydychen i gynnal astudiaeth PISA 2022 yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon ar ran eu Llywodraethau. Mae preifatrwydd a diogelwch data’r bobl ifanc a’r ysgolion rydym yn gweithio gyda nhw yn bwysig iawn i ni, ac ni fydd unrhyw ddisgybl, rhiant, gofalwr, athro, athrawes nac ysgol unigol yn cael ei (h)enwi na’i h(adnabod) mewn unrhyw adroddiadau.

Diben yr astudiaeth yw llunio ystadegau ar ddysgu a datblygiad disgyblion, er mwyn dysgu mwy am y ffordd orau i gynorthwyo disgyblion i feistroli pynciau allweddol. Byddwn yn casglu gwybodaeth am yr hyn y mae disgyblion wedi’i ddysgu o’u hatebion i gwestiynau asesu PISA. Byddwn hefyd yn holi disgyblion am eu hagweddau a’u cymhellion er mwyn helpu i ddeall sut mae’r rhain yn cyfrannu at berfformiad disgyblion. Bydd yr holl ddata o’r astudiaeth yn cael ei wneud yn ddienw a’i gyfuno ag ymatebion gan ddisgyblion ac ysgolion eraill sy’n cymryd rhan yn genedlaethol, a’u cymharu â chanlyniadau disgyblion ledled y byd. Os oes unrhyw gwestiwn nad yw disgyblion eisiau ei ateb, gallant ei adael yn wag.

Os hoffech weld enghreifftiau o’r mathau o gwestiynau sy’n cael eu cynnwys yn astudiaeth a holiaduron PISA, gallwch eu gweld yma ac yma.

Sut rydym yn defnyddio data personol

At ddibenion yr ymchwil hon, bydd yr Adran Addysg/Llywodraeth Cymru/yr Adran Addysg a’u contractwyr cymeradwy yn cysylltu’r wybodaeth â gwybodaeth arall sydd gan yr Adran Addysg/Llywodraeth Cymru/yr Adran Addysg eisoes (fel yng Nghronfa Ddata Genedlaethol y Disgyblion), neu y mae ganddynt ganiatâd cyfreithiol i’w gweld o ffynonellau eraill. Mae hyn er mwyn osgoi gofyn sawl gwaith i gyfranogwyr roi gwybodaeth sydd gennym eisoes, a’n galluogi i ddadansoddi manteision tymor hwy dysgu cynnar. Mae hysbysiadau preifatrwydd llawn ar gael gan ddefnyddio’r dolenni isod.

Hoffem ddiolch i bob un o’r ysgolion a’r disgyblion cyfrannog am gymryd rhan yn y prosiect pwysig hwn. Os oes gennych ymholiadau am unrhyw agwedd ar yr astudiaeth, mae pob croeso i chi gysylltu â Thîm Cymorth PISA.

Hysbysiadau preifatrwydd llawn:

Yr Adran Addysg (Lloegr)

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru (Cymraeg)

Yr Adran Addysg (Gogledd Iwerddon)

Pearson