I Ddisgyblion

Beth yw PISA?

Mae’r Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA) yn astudiaeth ryngwladol a ddatblygwyd gan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD). Bob tair blynedd, mae PISA yn cynnal profion i ddisgyblion 15 oed ledled y byd mewn darllen, mathemateg a gwyddoniaeth. Fodd bynnag, oherwydd y tarfu sydd wedi’i achosi gan y pandemig coronafeirws, mae asesiad PISA 2021 wedi’i ohirio tan 2022, gyda dros 80 o wledydd yn cymryd rhan yn y cylch hwn.

Mae’r profion wedi’u llunio i asesu pa mor dda mae disgyblion yn meistroli pynciau allweddol er mwyn cael eu paratoi ar gyfer sefyllfaoedd go iawn mewn oedolaeth. Mae ein Llywodraeth a llywodraethau ledled y byd yn defnyddio canlyniadau PISA i gymharu’r cryfderau a’r gwendidau yn eu system addysg. Mae’n gyfle i gymharu ein cyflawniad yn rhyngwladol a dysgu oddi wrth bolisïau ac arferion gwledydd eraill.

Beth fydd yn digwydd ar ddiwrnod yr astudiaeth?

Bydd yr astudiaeth yn digwydd yn ystod y diwrnod ysgol arferol. Byddwn yn gofyn i chi ateb rhai cwestiynau amlddewis a rhai cwestiynau penagored am fathemateg, darllen a gwyddoniaeth ar gyfrifiadur ac yn gofyn i chi lenwi holiadur byr ar-lein.

Os hoffech weld rhai enghreifftiau o’r mathau o gwestiynau sydd wedi’u cynnwys yn astudiaeth PISA, maent i’w gweld yma a gallwch weld enghraifft o’r holiadur i ddisgyblion.

Mae’r asesiad yn para tua 2 awr a bydd yr holiadur ar-lein yn cymryd tua 30-40 munud. Byddwch yn cael seibiant byr rhwng y ddau ohonynt.

A oes angen i mi baratoi?

Nid oes angen i chi wneud unrhyw waith paratoi ymlaen llaw. Dewch â chyfrifiannell a llyfr gyda chi i’w ddarllen yn dawel os byddwch yn gorffen yr astudiaeth yn gynnar.

A fydd PISA yn effeithio ar fy ngwaith ysgol?

Bydd cymryd rhan yn PISA yn cefnogi’r gwaith rydych chi’n ei wneud tuag at eich arholiadau ac yn rhoi cyfle i chi ymarfer dan amodau arholiad, ond ni fydd eich atebion yn effeithio ar eich gwaith ysgol na’ch canlyniadau.

Mae preifatrwydd a diogelwch data’r bobl ifanc rydym yn gweithio â nhw yn bwysig iawn i ni: nid ydym yn rhannu eich atebion unigol i gwestiynau na chanlyniadau sy’n dangos eich enw gyda’ch ysgol.

Sut mae fy nghanlyniadau’n cael eu defnyddio?

Bydd data PISA sy’n cael ei gasglu o’ch ysgol yn cael ei ddadansoddi ochr yn ochr â data ysgolion eraill ledled y wlad ac yn y gwledydd eraill sy’n cymryd rhan. Mae’r canfyddiadau am bob gwlad yn cael eu cyhoeddi mewn adroddiad rhyngwladol gan OECD, a bydd adroddiad ar gyfer y wlad yn cael ei ysgrifennu gan academyddion ym Mhrifysgol Rhydychen yn 2022. Ni fydd canlyniadau ysgolion neu ddisgyblion unigol yn cael eu cyhoeddi.

Diben yr astudiaeth yw llunio gwybodaeth am ddysgu a datblygiad disgyblion, er mwyn dysgu mwy am y ffordd orau i gynorthwyo disgyblion i feistroli pynciau allweddol. Mae’r wybodaeth sy’n cael ei chasglu yn rhan hanfodol o’r sylfaen dystiolaeth am ein system addysg: mae natur ryngwladol astudiaeth PISA yn ein galluogi i feincnodi ein system addysg â gwledydd eraill ledled y byd ac yn ein galluogi i ddysgu oddi wrth bolisïau ac arferion gwledydd eraill.

Hoffem ddiolch i’r disgyblion hynny sy’n cael eu dewis ar hap i gymryd rhan yn yr astudiaeth am eu cyfranogiad yn y prosiect pwysig hwn: heb eich cyfranogiad, mae ein data’n annhebygol o gael ei ystyried yn ddigon da i’w ddadansoddi neu i roi tystiolaeth ddilys.

Pwy sy’n cynnal yr astudiaeth?

Comisiynwyd Pearson a’u partneriaid ym Mhrifysgol Rhydychen i gynnal astudiaeth PISA 2022 yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon ar ran eu Llywodraethau.

Data preifatrwydd a sut rydym yn defnyddio data personol

Mae preifatrwydd a diogelwch data’r bobl ifanc a’r ysgolion rydym yn gweithio gyda nhw yn bwysig iawn i ni, ac ni fydd unrhyw ddisgybl, rhiant, gofalwr, athro, athrawes nac ysgol unigol yn cael ei (h)enwi na’i h(adnabod) mewn unrhyw adroddiadau.

Bydd yr holl ddata o’r astudiaeth yn cael ei wneud yn ddienw a’i gyfuno ag ymatebion gan ddisgyblion eraill sy’n cymryd rhan yn genedlaethol, a’u cymharu â chanlyniadau disgyblion ledled y byd. Os oes unrhyw gwestiwn nad ydych eisiau ei ateb, gallwch ei adael yn wag.

Gallwch weld mwy o wybodaeth am breifatrwydd data a’r hysbysiad preifatrwydd llawn yma.

Beth ydym wedi’i ddysgu o PISA?

Cyhoeddwyd canlyniadau PISA 2015 ar 6 Rhagfyr 2016. Roedd y prif ffocws ar wyddoniaeth. Mae’r adroddiadau cenedlaethol ar gyfer Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon i’w gweld yma.

Bydd canlyniadau PISA 2018 yn cael eu cyhoeddi ym mis Rhagfyr 2019.

Cysylltu â ni

Os oes gennych ymholiadau am unrhyw agwedd ar yr astudiaeth, mae pob croeso i chi gysylltu â Thîm Cymorth PISA.