Ynglŷn â PISA

Beth yw PISA?

Mae’r Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA) yn cael ei chynnal mewn dros 80 o wledydd, a dyma’r astudiaeth ryngwladol fwyaf yn y byd sy’n cymharu systemau addysg ledled y byd. Fe’i datblygwyd gan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD), ac mae’r astudiaeth yn cael ei chynnal bob 3 blynedd ac yn ein helpu i ddeall pa mor dda y gall disgyblion 15 oed gymhwyso gwybodaeth a sgiliau mewn mathemateg, gwyddoniaeth a darllen. Fodd bynnag, oherwydd y tarfu sydd wedi’i achosi gan y pandemig coronafeirws, mae asesiad PISA 2021 wedi’i ohirio tan 2022.

Diben yr astudiaeth yw llunio gwybodaeth am ddysgu a datblygiad disgyblion, er mwyn dysgu mwy am y ffordd orau i gynorthwyo disgyblion i feistroli pynciau allweddol. Mae’r wybodaeth sy’n cael ei chasglu yn rhan hanfodol o’r sylfaen dystiolaeth am ein hysgolion, sy’n ein galluogi i ddwyn y llywodraeth yn atebol am ddarparu system addysg o safon o’r radd flaenaf i’n pobl ifanc, ac yn ein galluogi i ddysgu oddi wrth bolisïau ac arferion mewn gwledydd eraill.

Mae Pearson a’u partneriaid yng Nghanolfan Asesu Addysgol Prifysgol Rhydychen (OUCEA), yn yr Adran Addysg ym Mhrifysgol Rhydychen, wedi’u comisiynu i gynnal astudiaeth PISA 2022 yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon ar ran eu llywodraethau.

Os hoffech weld enghreifftiau o’r math o gwestiynau sy’n cael eu cynnwys yn astudiaeth a holiaduron PISA, maent i’w gweld yma ac yma. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan PISA OECD hefyd.

Llinell amser PISA:

Rhagor o wybodaeth:

Gallwch weld adroddiadau cenedlaethol blaenorol yma.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan PISA OECD hefyd.

Mae’r fideo canlynol yn rhoi mwy o wybodaeth gefndir am PISA: